Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2015

SevenDevils
2546 02af 500
Reposted fromsoadysta soadysta viajuzcienielubie juzcienielubie
SevenDevils
0570 05d0
SevenDevils
SevenDevils

to
nie my
krzykniemy
miłość

my to
krzyk niemy
my
toniemy

— katarzyna wołyniec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaprzeblyski przeblyski
SevenDevils
Mijam Cię kłaniając się w pas,
 a teraz na czerwonym stoimy.
— the dumplings, betonowy las
Reposted fromprzeblyski przeblyski
SevenDevils
6410 7055
SevenDevils
SevenDevils
spróbuj. może nie będzie warto, może się rozczarujesz, ale po prostu kurwa spróbuj. 
SevenDevils
SevenDevils
SevenDevils
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viadreamerlive dreamerlive
SevenDevils
SevenDevils
Reposted fromoll oll viaprzeblyski przeblyski
SevenDevils
1167 c1f4
Ekaterina Bazhenova
Reposted fromsqueerrl squeerrl viaprzeblyski przeblyski
SevenDevils
3345 8276
Reposted fromOFFka OFFka viacolorful931 colorful931
SevenDevils
2359 d605 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viacolorful931 colorful931
SevenDevils
6646 de47 500
Reposted fromseverine severine viaprzeblyski przeblyski
SevenDevils
1846 f82a
Reposted fromrol rol viacolorful931 colorful931
SevenDevils
Reposted fromweightless weightless viacolorful931 colorful931
SevenDevils
2240 aa45
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viacolorful931 colorful931
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl